935689900laborables de 8h a 17h adesco@adescosa.com

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web aguademarpiscinas.com, propietat d’Adesco, SA sota la marca comercial d’Adesco, d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per Adesco, SA. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. Adesco, SA arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i el tindrà a disposició de l’USUARI per si aquest ho sol·licita.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
És una persona amb capacitat suficient per contractar.
Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és Adesco, SA, amb domicili social al Carrer Can Cabanyes. Pol. Ind. Cal Gordi / Cal Català, 87 – 08403 Granollers (Barcelona), NIF A08279689 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 935689900.

I d’un altre, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya o com a convidat, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest realitza i confirma la seva comanda, i procedeix al pagament una vegada executat el servei.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un servei concret.

Rectificació de les dades

Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades al lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu adesco@adescosa.com perquè Adesco, SA els corregeixi el més aviat possible.

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les vostres dades accedint al vostre compte d’usuari.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat o menor d’edat emancipat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari o com a convidat. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l’Avís legal ia la Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

Clàusules generals de contractació.
Enviament i entrega de comandes.
Dret de desistiment.
Reclamacions i resolució de litigis en línia.
Força major.
Competència.
Generalitats de l’oferta.
Preu i termini de validesa de l’oferta.
Despeses de transport.
Forma de pagament, despeses i descomptes.
Procés de compra.
Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
Garanties i devolucions.
Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR activarà el servei amb la confirmació de la comanda, no es requereix cap tipus de pagament previ ja que aquest s’exigeix després de la realització del servei.

Falta d’execució del contracte a distància

En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’USUARI hagi fet la comanda i hagi estat confirmada.

En cas de no poder executar el contracte en el termini previst, s’informarà a l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables al PRESTADOR.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan la prestació del servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI falses, inexactes o incompletes.

La prestació del servei es considerarà realitzada en el moment que s’omple la piscina del client.

3. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desestiment

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d’ara endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per a l’exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, d’acord amb l’article 105 del RDL 1/2007.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí.

Tota cancel·lació haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant correu electrònic a adesco@adescosa.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: Adesco, SA, Calle Can Cabanyes. Pol. Ind. Cal Gordi / Cal Català, 87 – 08403 Granollers (Barcelona)
Telèfon: 935689900
E-mail: adesco@adescosa.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de lobligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’Adesco, SA o al que estipulen aquí, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus inclouen les despeses de transport.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns serveis podrà variar en temps real.

El servei s’ofereix a tot Catalunya, en un termini de 24 hores segons disponibilitat.

Abans de realitzar la comanda, podreu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura es lliurarà en format paper a l’hora de prestar el servei. Podeu descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la mitjançant correu electrònic, ho haurà de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 935 689 900 o via correu electrònic a l’adreça adesco@adescosa.com

9. DESPESES DE TRANSPORT

Despeses de transport incloses en el preu.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament del servei:

Pagament en efectiu a l’hora d’omplir la piscina.
Pagament en efectiu després d’omplir la piscina.
Pagament amb targeta en el moment del lliurament.
Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l’accés no autoritzat als dades. Per aconseguir aquests fins, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de fer malbé la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. FORMALITZACIÓ DE COMANDA
Formulari (simulació de pressupost)

Des del formulari es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació del mètode de prestació del servei
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Confirmar la comanda.

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

Adesco podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan Adesco exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició d’Adesco.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al que podeu accedir clicant aquí

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’Espanya. Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, prevalent en tot cas els drets que a aquest efecte reconeix la legislació de protecció als consumidors i usuaris, respectant-se en tot cas el fur del consumidor per a la resolució de qualsevol litigi.